logo
עצים ואדני עץ רעפים חומרי בניין פחים ברזלאנשי קשר
איש קשר
מחלקה
חיים אלגריסי מכירות
לאה לב
שושנה קרטין
ציון בוסקילה מנהל תפעול
אלה גולדמן הנהלת חשבונות
ג'ני קרטין בקרת איכותצור קשר צור קשר באי מייל

ניתן להשיג את כל הצוות במספר הטלפון של המרכזיה : 4-8583661-08
:בנוסף ניתן לשלוח פקסים
להזמנות - 8581041-08
להנה"ח / הנהלה - 8586882-08