םיפוצמ אל םיפער יכרואו תודימ

לקשמ
ךרוא רטמ
תורוש רפסמ
ג"קב חולה
חול לכ
םיפער
2.6
0.49
1
4.3
0.84
2
6.1
1.19
3
7.9
1.54
4
9.7
1.89
5
11.5
2.24
6
13.3
2.59
7
15.1
2.94
8
16.9
3.29
9
18.7
3.64
10
20.5
3.99
11
22.2
4.34
12
24.0
4.69
13
25.8
5.04
14
27.6
5.39
15

םיפוצמ תכתמ יפער

COATED METAL ROOF TILES

logo

םיפוצמ אל תכתמ יפער

UNCOATED METAL ROOF TILES

עצים ואדני עץ פרופיל חברה חומרי בניין פחים ברזל
ריוא גזמ יאנת לכב ההובג תודימע
לק לקשמ
שערו םוח ינפמ דדובל לק
הריהמו הלק הבכרה
רזע ירזיבא לש בחר ןווגמ םע םיפערה תא ןימזהל ןתינ
.תוגגה ייוסיכ ףנעב םלשומהו שדחה ןורתפה ,הדלפ םייושע
םיפער תוחול
,םוחב ןוולוגמ הדלפ חפ יושע ביהרמ בוציעב רצומ
.מ"מ 0.5 יבועב רטסאילופ ןוקיליס ןוילעה ויופיצו רונתב עובצ
.סרח ףער יומד הטוק הרט -המדא םוח :יאלמב םייקה עבצה
.(הנמזה יפל םיפסונ םיעבצ רחבמב קפסל ןתינ)
.הקזחא -ספא
.ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע רשואו קדבנ רצומה
הלבט האר - םינוש םיכרואו תודימב הקפסא
הלוזו הריהמ הבכרה
םינשי תוגג תפלחהל דחוימב םיאתמ
םימייק םיטנמלא קוריפב ךרוצ אלל
רתויב לק לקשמ
.םירזיבא לש בחר ןווגמ םע םיפערה תא ןימזהל ןתינ
,ילירקא רטסאילופו יסקופא תבורעתב םיפוצמ םיפערה
,העובצו תנוולוגמה הדלפה לש ההובגה התוכיא תא רמשמה רבד
ריוא גזמ לכל םיאתמ ןכלו עבט יעגפ ינפב ןגמו
.ןמז ךרואל תודימעו תטלחומ תומיטא ןתונו
,רוביצ ינבמ לש תינרדומ וא תיתרוסמ הינבל םיאתמ
.גג תוילעו םינוינח ,םייתרקוי היישעת ינבמ
,ר"מב תודיחי 2 = ר"מ 0.50 -כ לש חטש הסכמ ףער לכ
.מ"מ 1330X415 ףערה תודימ
.הקזחא -ספא
.ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע רשואו קדבנ רצומה