םיקשב טלמ #
םיקשב דיס #
ןבל טלמ #
CEMENT BRICKS
םיקולב
(ןקת ות ילעב)
תורקתל
תוציחמל
תוריקל
40/20/14
10/40/20
םירוח 4
40/20/20
40/20/17
7/40/20
םירוח 2
40/20/20
 
4/40/20
םירוח 4
40/15/20
   
םירוח 2
40/15/20
תילקשא / גנוטיא יקולב
תוריקלו הינבל תילקשא /גנוטיא יקולב םג םיקפסמ ונא #
חוקלה רתאל תורישי
ISOLATION MATERIAL
דודיב ירצומ
םוינימולא הפוצמ ,םילילגב תיכוכז רמצ ןורזמ #
(לילגב ר"מ 14 ) מ"מ 50 יבוע 'מ 0.80 X 175 לדוגב   


ISOLATION PANNEL
דדובמ לנפ
:תונמזה יפ לע תקפסמ הרבחה   
םיעלס רמצ וא רק-לק וא ןתירואילופ ימינפ דודיב םע יוריקו יופיחל (ץיוודנס) םילנפ #


logo
עצים ואדני עץ רעפים פרופיל חברה פחים ברזל