ROOF TILES
םינוש םימגדב סרח יפער
ופוקונומ םגד
יקלטיאה ילרוטספה הארמה תא םיפקשמה ,םיפערה לש הקיסאלקה םה ופוקונומ יפער
.םיתבה לש קיתעה הארמהו בוציעה ,הפוקתה תא םירמשמו
.ופוק יפערל רתויב יתוכיא ףילחת םניה ופוקונומ יפער
יעבט םגד - ופוקונומ ףער
יזגוטרופ םגד
.םיפערה ףנעב תפומ תריצי םה םיזגוטרופ םיפער
.תיוושכעה תולכירדאל רזע ילכ םיווהמו םייעבט םירמוחמ םייושע םיפערה
.עבטל תולכירדאה ןיב בלשמה ינומרה לגעמ םירצוי םיזגוטרופה םיפערה


WWW.BROTIM-KARTIN.CO.IL        םיפסונ םיטרפל

logo
האיתורוד םגד - יזגוטרופ ףערהקודם
עצים ואדני עץ פרופיל חברה חומרי בניין פחים ברזל